תנאי השימוש

תנאי שימוש

1.     קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה (“התנאים“) מהווים הסכם מחייב משפטית בין ספורטיבי חבילות ספורט לחו”ל בע”מ  (“המפעילה“) לבינך (“אתה” או “הלקוח“). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של המפעילה (“האתר“), אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם.

המפעילה מפעילה אתר אינטרנט המספק למשתמשים ספורטיבי חבילות ספורט לחו”ל הכוללות במכירת כרטיסים והרכבת חבילות ספורט למשחקי כדורגל בינלאומיים (“השירותים“).

הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן (“התנאים“), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, המפעילה לא תסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירותים, ויהיה עליך לצאת מהאתר.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה שהמפעילה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, המפעילה עשויה להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, המפעילה אינה מחוייבת להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר.

2.     השירותים

כל אחד מהשירותים אותם מציעה המפעילה, כפוף לתנאים הספציפיים של אותו שירות, אשר עיקריהם (לרבות תחולת השירות, מחיר רכישת השירות, אופן ביטול השירות, וכו’) יוצגו בפניך בעת רכישת השירות הרלוונטי ו/או ישלחו אליך בנפרד לאחר רכישת השירות הרלוונטי.

מבלי לגרוע מהתנאים הספציפיים של כל שירות הניתן על ידי המפעילה, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה של הלקוח עד חמישה (5) חודשים קודם למשחק הכדורגל הבינלאומי כאמור, ולזכות אותו בהחזר כספי עבור השירות הרלוונטי כאמור.

3.     גישה לאתר

המפעילה אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של  המפעילה לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. המפעילה אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין למפעילה שליטה עליהם.

4.     זכות להשתמש באתר

בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, המפעילה מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים.

5.     פרטי חשבון ומסירת פרטים

כל המידע האישי שתספק למפעילה בעת שימושך באתר ו/או רכישת וקבלת השירותים, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה ב: מדיניות פרטיות. אתה מסכים לספק למפעילה מידע נכון ומלא וכן לעדכן את המידע הזה מיד עם שינויו. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק למפעילה את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק החל).

6.     מידע מסחרי באתר ובשירות

יתכן שהאתר יכלל מידע מסחרי, מודעות ופרסומות (“מידע של צדדים שלישיים“). מידע של צדדים שלישיים עשוי לקפוץ או להיות מוצג מעת לעת. המקור למידע כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין המפעילה ערבה לאמינות או לדיוק שלו.  

מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי המפעילה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהפלטפורמה תכלול קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי המפעילה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באתר, לרבות מידע של צדדים שלישיים או קישורים אחרים בשירות או באתר.

7.     כללי התנהגות ושימוש באתר ובשירות

הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירותים כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את המפעילה או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ובשירות. במידה והמפעילה תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור עליך להשתמש באתר ובשירותים.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

  • להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;
  • להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;
  • להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי המפעילה או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר או מהשירותים;
  • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;
  • להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר או השירותים בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);
  • להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם המפעילה אותם המפעילה לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מהמפעילה לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של המפעילה בקשר לאתר ולשירות;
  • לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;
  • להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירות ולאתר; ו/או
  • לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר.

8.     בעלות בקניין רוחני

המפעילה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר ובשירותים (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד: “חומרי האתר“). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה מלבד מלצורך שימוש אישי בשירותים או באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של המפעילה. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של המפעילה. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויהיו כפופים, בין היתר, לעונשים אזרחיים ופליליים ולאיסור שימוש באתר ובשירותים.

אינך נדרש לספק למפעילה כל משוב או הצעה בנוגע לאתר או לשירותים, או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק למפעילה הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירותים או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו המפעילה תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את השירותים והתכנים של  המפעילה ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שמהפעילה תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירות או באתר מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של המפעילה. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור.  המפעילה לא תהיה אחראית בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור.

9.     הגבלת אחריות

הינך מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. המידע בתאר והשירותים מסופקים על בסיס “כפי שהם” (AS IS) ו-“כפי שהם זמינים” (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על המידע בתאר והשירותים. ככל המותר על פי החוק, המפעילה לא נושאת בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. המפעילה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.  

ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות המופיעות באתר אינם אמתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה, לא תהיה בשום מקרה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירותים או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר או השירותים, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שהמפעילה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא.

10.   דיוורים על שירותים ומידע נוסף

כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור למפעילה, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או “דבר פרסומת” בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 (“חוק התקשורת“), בכל אמצעי התקשורת המפורטים בחוק התקשורת, לרבות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר, אלא אם תודיע למפעילה על אי רצונך לקבל הודעות מסוג זה. בנוסף, המפעילה רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים, לרבות הודעות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתר והודעות תפעוליות אחרות. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת שהמפעילה שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

11.   כללי

על ידי שימוש בשירותים או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין המפעילה. כל תביעה או סכסוך בינך לבין המפעילה שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירותים, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

אי אכיפה על ידי  המפעילה של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין המפעילה לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם. 

12.   יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור עמנו קשר בכתובת [email protected] .

עדכון אחרון: דצמבר, 2021.

ספורטיבי ! חבילות ספורט וכרטיסים למשחקי כדורגל

במחירים מנצחים

השאירו פרטים
וקבלו הצעת מחיר מיידית ממומחי הספורט שלנו
Open chat